14
Courtesy of Oskar Enander/POWDER Magazine
LTG - 300x490 - 7.17.20