3
Photographs by Sam Kaplan
LTG_PowerPlate_300x490