334
Courtesy of Blundstone 234 / 334
LTG_300x490_9.15.20