26
Photo: Courtesy of Anthony Smith/BIKE Magazine 16 / 26
LTG_300x490_9.15.20