22
Courtesy of Helly Hansen 2 / 22
LTG - 300x490 - 7.17.20