22
Courtesy of Filson 17 / 22
LTG - 300x490 - 7.17.20