10
Photographs by Sam Kaplan
LTG - 300x490 - 7.17.20