15
Courtesy of Jamal Liggin / New Era
LTG_300x490_9.15.20