15
Courtesy of Jamal Liggin / New Era
LTG_Aura_AMI_2.12.21_300x490