8
Photo: Courtesy of Jay Goodrich/BIKE Magazine 6 / 8