8
Nathan Chen Image via Atsushi Tomura / ISU / Getty 8 / 8