10
Courtesy Squaw Valley 10 / 10
LTG - 300x490 - 7.17.20