10
Courtesy Squaw Valley 10 / 10
LTG_300x490_9.15.20